Vybrané dokumenty

Přijímejte přímo e-mailem všechny dokumenty vybrané během procházení.

0
Váš výběr dokumentů
BYTOVÉ PODLAHY CSR Report

CSR REPORT

Naše cíle udržitelného rozvoje se rozšiřují každým dnem. Od roku 2020 Gerflor upřednostňuje své cíle v souladu s cíli Organizace spojených národů. Dnes je náš závazek integrován do akčních plánů všech oddělení společnosti.
Jsme vedeni silnými závazky vůči zákazníkům: chceme předvídat potřeby, usnadňovat každodenní život, udržovat zdraví, podílet se na pohodě a zároveň přispívat k udržitelnému rozvoji.

Stáhněte si náš report CSR


 

 «Naše produkty vždy byly součástí každodenního života miliónu lidí po celém světě. Ať už je to doma, v nemocnicích, ve školách, v práci, ve veřejných prostorách nebo v dopravě. Při vývoji a výrobě našich podlah, stěnových obkladů a ukončovacích profilů vždy pamatujeme na odpovědnost vůči našemu týmu, zákazníkům a životnímu prostředí. Prosazujeme nejvyšší hodnoty pokud jde o zdraví a pohodu. Jako průmyslová společnost, ve více než 100 zemích, se snažíme udržet naše růstové cíle, zatímco proaktivně řešíme náš dopad na prostředí a společnost. Gerflor vždy integroval princip cirkulární ekonomiky do svých procesů s recyklovatelnými produkty a vysokou mírou recyklace.
Dnes jde Gerflor ještě o krok dále ve strukturování svého přístupu k CSR kolem mnohem globálnějšího cíle: mít pozitivní dopad na naši přímou sféru vlivu - naše zaměstnance, produkty, zákazníky a v širším měřítku společnost a životní prostředí. Tato ambice se odráží v našich závazcích pro rok 2025, které jsou podrobně popsány v této zprávě. Toto jsou naše opatření k řešení klimatické krize. WE CARE WE ACT je více než fráze. Je to vize, která nás každý den vede správným směrem k našim týmům, zákazníkům, komunitám a planetě.»

Bertrand Chammas Chief Executive Officer Gerflor Group


 

Hlavní závazky pro rok 2025

ECO KONCEPCE

Šetřete přírodní zdroje

ZÁKAZNÍK

Zdraví a pohoda uživatelů
Zákazník a spokojenost

ZAMĚSTNANEC

Zdraví a bezpečí zaměstnanců
Budování dovedností

SPOLEČNOST

Etické praktiky
Zodpovědné nákupy

 

Náše závazky k planetě

Tváří v tvář klimatické krizi a souvisejícím rizikům (více předpisů, nestabilita surovin, narušení s běžnějšími přírodními katastrofami) se Gerflor zavazuje snížit jejich dopad. Jsou přijímána rázná opatření týkající se přímých operací, ale také hodnotového řetězce. Slyšíme také vysoká očekávání našich zúčastněných stran související s výzvami ochrany životního prostředí.

Udržitelný rozvoj je strategickou prioritou se 4 osami: odhad naší uhlíkové stopy, omezení dopadu našich produktů na klima, dekarbonizace našich výrobních a logistických závodů a chopení se recyklace

Naše hlavní cíle:

 • 20 % rozsahu BGES 1 & 2 oproti roku 2019
 • 35 % produktů bez lepení
 • 30 % recyklovaných surovin
 • 10 % organických surovin
 • 60.000 tun recyklovaných materiálů spotřebovaných za rok

 

Naše závazky vůči zákazníkům

S ohledem na zdraví a pohodu uživatelů, se Gerflor zavazuje navrhovat a vyrábět zdravotně nezávadné produkty a maximalizovat pohodlí zákazníka.

S cílem dosáhnout vysoké spokojenosti zákazníků a uživatelů, je podporujeme na každém kroku jejich projektu.

Naše hlavní cíle:

 • 100 % produktů <100µ/m3
 • -30 % problémů zákazníků

 

Naše závazky vůči našim zaměstnancům

Zaměstnanci skupiny Gerflor jsou naším největším aktivem. Jsme odhodlání jim nabídnout ty nejlepší pracovní podmínky a zajistit dobrou rovnováhu mezi jejich pracovním a osobním životem. Díky politice lidských zdrojů a ambicióznímu preventivnímu přístupu přináší Gerflor každému ze svých zaměstnanců podporu a školení, které jim pomohou růst a vyvíjet se v rámci skupiny.

Naše hlavní cíle:

 • Tf1 < 4 =(počet nehod za rok/počet odpracovaných hodin za rok)x1,000,000
 • 1,75% mzdových nákladů investovaných do školení

 

Naše závazky vůči společnosti

Jako odpovědná společnost si zakládáme naše operace na silných principech:

 • Odpovědný nákup: dodavatelé jsou vybíráni na základě naší nákupní charty, která zahrnuje zohlednění ekologické a sociální odpovědnosti.
 • Etický závazek v našich obchodních vztazích se řídí naší etickou chartou a naším protikorupčním kodexem chování.

Na územích, kde působíme, přispíváme společnosti prostřednictvím aktivní místní účasti:

 • Školení a rozvoj dovedností v našich Technocentrech.
 • Podpora sdružení zabývajících se snižováním chudoby.
 • Spolupráce s partnery působících v kulturním světě.

Naše hlavní cíle:

 • 100 % školených zaměstnanců
 • 90 % našich dodavatelů přijímá a podepisuje naše pravidla a pokyny pro odpovědné a etické zadávání zakázek etická charta